Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1.        Definitiebepaling

 1. Oud goud Inkoop: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Breukelen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de handelsnamen Quality Metals  én Oud goud Inkoop onder KvK-nummer 64334317.
 2. Klant: de consument dan wel leverancier van herbruikbare en/of recyclebare goederen, de consument, dan wel de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Oud goud Inkoop een overeenkomst heeft gesloten.

 

Artikel 2.        Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Oud goud Inkoop en de klant.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op digitale wijze aan de klant beschikbaar gesteld. De tekst van deze algemene voorwaarden kan door de klant op eenvoudige wijze worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

 

Artikel 3.        Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst.

 1. De overeenkomst komt tot stand zodra de goederen zijn ontvangen door Oud goud Inkoop.
 2. Prijzen voor aan koersschommelingen onderhevige goederen kunnen pas worden vastgelegd wanneer de goederen in het bezit zijn van Oud goud Inkoop én deze koersen door Oud goud Inkoop kunnen worden vastgelegd bij een derde partij in deze.
 3. Overeenkomsten kunnen niet zomaar ontbonden worden. In het geval een overeenkomst tóch ontbonden wordt, zullen eventuele koersverliezen op de klant verhaald worden.
 4. Onjuistheden of onvolledigheden in de door de klant verstrekte betaalgegevens dienen onverwijld schriftelijk en duidelijk leesbaar ter kennis worden gesteld aan Oud goud Inkoop. Betalingen aan een verkeerde rechtspersoon dienen eerst retour te komen bij Oud goud Inkoop alvorens deze kan worden uitbetaald aan de juiste rechtspersoon.

 

Artikel 4.        Overmacht

 1. Oud goud Inkoop is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Oud goud Inkoop doet van de overmacht situatie zo spoedig mogelijk mededeling aan de klant. Indien de overmacht langer voortduurt dan drie maanden of redelijkerwijs voorzienbaar is dat de overmacht minimaal drie maanden zal voortduren zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding geschiedt middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring.
 3. Oud goud Inkoop is niet gehouden tot vergoeding van enige schade die als gevolg van overmacht optreedt.

 

Artikel 5.        Slotbepalingen

 1. Op elke overeenkomst tussen de klant en Oud goud Inkoop is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Van toepassing is steeds die versie van de onderhavige algemene voorwaarden welke ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant ter beschikking is gesteld.
 4. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 5. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag op de overeenkomst is uitgesloten.